ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletประวัติด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletโครงสร้างของเรา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
bulletหน้าที่ความรับผิดชอบ
bulletนายด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletทำเนียบนายด่านฯ
bulletแผนปฏิบัติราชการ
bulletแผนที่
dot
กฎหมายและประกาศกรมศุลกากร
dot
bulletกฎหมาย
bulletประกาศกรมศุลกากร
bulletE-Forms
dot
สถิติผลการดำเนินงาน
dot
bulletเรือต่างประเทศเข้า-ออก
bulletเรือค้าชายฝั่งเข้า-ออก
bulletเรือยอชต์เข้า-ออกชั่วคราว
bulletเรือโดยสารเข้า-ออก
bulletผู้โดยสารเข้า-ออกทางเรือ
bulletไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
bulletใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก
bulletมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
bulletสินค้านำเข้า-ส่งออกสูงสุด
bulletการจับกุมและการดำเนินการกับของกลาง
bulletการจัดเก็บรายได้
dot
เว็บลิงค์
dot
bulletเครือข่ายศุลกากร
bulletหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
bulletเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletแบบสำรวจออนไลน์
bulletงบทดลองประจำเดือน
ไปรษณีย์ต่างประเทศ article
การนำของเข้าทางไปรษณีย์
พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการรับสิ่งของที่นำเข้าทางไปรษณีย์

การคัดแยกสิ่งของส่งทางไปรษณีย์เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากร
สิ่งของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยทางไปรษณีย์จะถูกคัดแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 


ประเภทที่ 1 : ของยกเว้นอากร ได้แก่
1. หีบห่อที่มีราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัยไม่เกิน 1,500 บาท หรือ
2. ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่าง และไม่มีราคาในทางการค้า
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  เป็นผู้ดำเนินการนำของไปส่งมอบให้แก่ผู้มีชื่อรับของตามจ่าหน้า ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นของต้องห้ามหรือต้องกำกัดในการนำเข้า


ประเภทที่ 2 : ของต้องชำระอากร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ คือ ของที่มีราคา FOB (Free On Board) รวมกันไม่เกิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด หรือไม่เป็นของต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย

เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประเมินราคาและค่าภาษีอากร แล้วส่งมอบของให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะออก “ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ” ส่งให้ผู้มีชื่อรับของตามจ่าหน้า และส่งของไปที่ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางตามที่ระบุในใบแจ้งฯ เมื่อผู้มีชื่อรับของตามจ่าหน้านำใบแจ้งฯ ไปติดต่อขอชำระภาษีอากรและรับของ ณ ที่ทำการไปรษณีย์แล้ว จะได้รับใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในฐานะที่เรียกเก็บอากรแทนกรมศุลกากร 


 ประเภทที่ 3  :  ของอื่นๆ นอกจากประเภทที่ 1 และ 2
เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะส่งมอบของให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อนำไปเก็บรักษาในโรงพักสินค้า ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือส่งไปยังสำนักงาน/ด่านศุลกากร แล้วแต่กรณี และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะออก “ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ” ส่งไปให้ผู้มีชื่อรับของเพื่อแจ้งให้ไปปฏิบัติพิธีการศุลกากรและขอรับของ ณ ฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ อาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ ซอยแจ้งวัฒนะ ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ หรือ สำนักงาน/ด่านศุลกากรที่ระบุไว้ในใบแจ้งฯ

 

การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับของประเภทที่ 3 สามารถดำเนินการได้ 2 กรณี คือ


1. กรณีของมีราคา FOB เกินกว่า 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ผู้รับของจะต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าโดยการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร (ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า โดยมีผู้ให้บริการ Service Counter คอยให้บริการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย)
 อนึ่ง ของที่ส่งจากผู้ส่งรายเดียวกัน ไม่ว่าจะกี่หีบห่อ ซึ่งส่งมาในคราวเดียวกัน หรือมาถึงพร้อมกัน  หากมีราคารวมกันเกินกว่า 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ก็อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าเช่นเดียวกัน


2. กรณีของมีราคาไม่เกิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ผู้รับของไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประเมินราคาและจัดเก็บค่าภาษีอากร ณ จุดเดียวกัน


เอกสารที่ต้องใช้ในการขอรับสิ่งของ
1. กรณีขอรับสิ่งของด้วยตนเอง
1.1 “ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ”
1.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับของเป็น ชาวต่างชาติ) ของผู้มีชื่อรับของตามที่ระบุในใบแจ้งฯ


2. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับสิ่งของแทน
2.1“ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ”โดยให้ผู้มีชื่อรับของ บันทึกรายละเอียดการมอบอำนาจให้แก่ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองทั้ง 2 ฝ่าย ที่ด้านหลังใบแจ้งฯ 
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (ลงนามรับรองสำเนา)
2.3 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ


3.  กรณีผู้รับสิ่งของเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
3.1 “ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ” โดยให้ผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัทฯ ที่ด้านหลัง ใบแจ้งฯ
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของ หรือผู้จัดการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารผูกพันนิติบุคคลนั้นๆ (ลงนามรับรองสำเนา) 
3.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างฯ  ร้าน (ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) และลงนามรับรองสำเนาพร้อมประทับตราบริษัทฯ 

3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ลงนามรับรองสำเนา)

 

หมายเหตุ    รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจต่อให้บุคคลอื่นอีกมิได้

 

การโต้แย้งการประเมินค่าผู้ภาษีอากร (ของประเภทที่ ๒)
กรณีได้รับใบแจ้งฯ ให้ไปรับสิ่งของ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ หากผู้รับของประสงค์จะโต้แย้งการประเมินค่าภาษีอากร และมีหลักฐานเพียงพอ ให้ปฏิบัติ ดังนี้


1. ยื่นคำร้องขอโต้แย้งการประเมินราคา/ภาษีอากร (ขอรับคำร้องได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ หรือสามารถพิมพ์แบบคำร้องได้ที่ 
www.postalcustoms.com )  พร้อมแนบ “ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ” และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการซื้อขายหรือโอนเงิน เป็นต้น) ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ไปติดต่อรับของ หรือ ส่งเอกสารดังกล่าวถึงส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (111 อาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ  ซอยแจ้งวัฒนะ ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  10020) โดยตรง


2. ผู้ยื่นคำร้องขอโต้แย้งการประเมินราคา/ภาษีอากร ยังไม่ต้องชำระค่าภาษีอากร  เมื่อยื่นคำร้อง ณ ที่ทำการไปรษณีย์แล้ว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะจัดส่งสิ่งของพร้อมคำร้องไปยังฝ่ายตรวจคัดไปรษณียภัณฑ์ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ เพื่อพิจารณาต่อไป


3. ในการขอทราบผลการพิจารณา ผู้ยื่นคำร้องอาจแจ้งความประสงค์ว่าจะรอรับผลการพิจารณาจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และไปรับสิ่งของ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ระบุ หรือติดต่อขอทราบผลและรับสิ่งของด้วยตนเองที่ฝ่ายตรวจคัดไปรษณียภัณฑ์ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ อาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ  ซอยแจ้งวัฒนะ ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๐๒๐

...............................................


แบบฟอร์มคำร้องขอโต้แย้งการประเมินราคา/ภาษีอากร .doc .pdf


มีปัญหาในการขอรับสิ่งของโปรดติดต่อ 
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ โทรศัพท์ 0 2575 1009 โทรสาร  0 2575 1011

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ โทรศัพท์ 0 2575 1006 โทรสาร  0 2575 1013
หัวหน้าฝ่ายตรวจคัดไปรษณียภัณฑ์ โทรศัพท์ 0 2575 1007 โทรสาร  0 2575 1012

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ  กรมศุลกากร
111 ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10020
โทรศัพท์ 0 2575 1002-5 โทรสาร  0 2575 1011

 
IMPORTING POSTAL ITEMS  

Because of the special nature of postal traffic, the Customs formalities in respect of items carried by post are somewhat different from those applied to goods carried by other means.  While individual postal items are restricted in size, their numbers are enormous and, to avoid creating unacceptable delays, special administrative arrangements are necessary to deal with them.  These are made possible because in virtually all countries the postal services are furnished by public administrations or authorities, and the two public bodies involved in postal traffic, the post and the Customs, co-operate very closely with one another.

Thai Customs provides a set of clearance procedures to assist individuals with the clearance of postal items. Thai Customs can examine almost any item that comes to Thailand by mail. You may have to pay applicable taxes and duties on items mailed to you. If you owe duties and taxes, it will be indicated on the Notice issued by the Thailand Post which will be sent to you ditectly.

The amount of duties or taxes you may owe on an item depends upon the following:

 • the item’s value in Thai baht; and
 • whether or not the item is a commercial sample.

 

Categories  of  Postal  Items

Category 1:  Low value postal items : This category comprises postal items having no commercial value and which are exempted from taxes and duties provided that they are subject to the criteria listed below :

 • The value does not exceed 1,000 baht; and
 • The item is a commercial sample of no commercial value.

Any items that are prohibited and restricted are excluded.

The postal items under Category 1 are delivered to the Thailand Post for further distribution to the consignees at the given address.

Category 2 :   Postal items subject to applicable taxes and duties : This category comprises postal items of which FOB value is above 1,000 baht but does not exceed 40,000 baht and which are subjected to taxes and duties.

Any items that are prohibited and restricted are excluded. 

The items under Category 2 are jointly examined by Customs and the Thailand Post. After the applicable taxes and duties are determined, such postal items are sent to the Thailand Post for further distribution to the destined postal office, and subsequently to the consignees.

Applicable taxes and duties of the postal items under this Category are collected by the Thailand Post on behalf of Thai Customs.  In this connection, the Thailand Post will issue and send the consignee a dispatch note known as “Notice on the Collection of International Postal Items”. The consignee then brings such Notice to the Thailand Post office and pay applicable taxes and duties. 

Category 3 : Other  postal items :  This category comprises the postal items other than those categorized under Category 1 and Category 2. 

The postal items under Category 3 are brought to the Thailand Post and kept in the warehouse, pending for processing Customs procedures. The Thailand Post then issues a “Notice on the Collection of International Postal Items” to the consignee.  The consignee must contact Customs officers at the Postal and Airport Customs Service Division, the Bangkok Customs Bureau, or a Customs Office as indicated in the Notice. The postal items are released after applicable taxes and duties are paid.

In case where the value of the items exceeds 40,000 baht, the consignee is required to submit an Import Declaration through the e-Customs system.  However, in case where the value of the items does not exceed 40,000 baht, the consignee is not required to submit formal Import Declaration.

DOCUMENTS
The minimum documents required in processing import procedures for the postal items consist of:

 • “ Notice on the Collection of International Postal Items ”
 • An identification card or any cards issued by government agencies of the consignee and bear the name of the consignee

However, in case where the consignee is unable to pick up the postal items by himself/herself, he/she may authorize the other person to act on his/her behalf. The minimum documents required in processing import procedures under this scenario consist of:

 • “Notice on the Collection of International Postal Items ” which is duly signed by the consignee;
 • A copy of an identification card of the consignee which is certified true copy; and
 • An identification card of the authorized person.

In the case where the consignee is a legal person, such as a company, or a firm, the minimum documents required in processing import procedures consist of:

 • “Notice on the Collection of International Postal Items” with the signature of the company’s authorized person and the company’s seal;
 • A copy of an owner’s/manager’s identification card which is certified true copy;
 • An identification card of the authorized person to act on behalf of the legal person;  and
 • A certified copy of company registration.

The authorized person is not allowed to appoint any person to act on his/her behalf. 

  post.pdf

 ของต้องห้ามและต้องกำกัด

 1. ของต้องห้าม  หมายถึงของที่มีกฎหมายกำหนดห้ามนำเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด และในบางกรณีห้ามการส่งผ่านด้วย ผู้ใดนำสินค้าต้องห้ามเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจะมีความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นความผิดตามมาตรา 27 และ 27 ทวิของกฎหมายศุลกากรด้วย ตัวอย่างสินค้าต้องห้ามในการนำเข้า-ส่งออก มีดังนี้ 


  1.1 วัตถุลามก การนำเข้าและส่งออกวัตถุลามก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหนังสือ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งที่พิมพ์ขึ้น รูปภาพ
       ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย และภาพยนตร์ลามกหรือวัตถุลามกอื่น ๆ 
1.2 สินค้าที่มีตราหรือลวดลายเป็นรูปธงชาติ 
1.3 ยาเสพติดให้โทษ
1.4 เงินตรา พันธบัตร ใบสำคัญรับดอกเบี้ยพันธบัตรอันเป็นของปลอมหรือแปลงเหรียญกษาปณ์ที่ทำให้น้ำหนักลดลงโดยทุจริต
       ดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดินหรือพระปรมาภิไธย ดวงตราหรือรอยตราของทางราชการอันเป็นของปลอม 
1.5 สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น แถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) แผ่นบันทึกเสียง (คอมแพคดิสก์) แถบบันทึกภาพ (วีดีโอเทป) โปรแกรม
       คอมพิวเตอร์ หนังสือ หรือสินค้าอื่นใดที่ทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
1.6 สินค้าปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า

2. ของต้องกำกัด หมายถึงสินค้าที่มีกฎหมายกำหนดว่าหากจะมีการนำเข้า-ส่งออกหรือผ่านราชอาณาจักรจะต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ เช่น ต้องมีใบอนุญาตการนำเข้าและส่งออก ต้องปฏิบัติตามประกาศอันเกี่ยวกับฉลากหรือใบรับรองการวิเคราะห์ หรือเอกสารกำกับยา เป็นต้น ผู้ใดนำของต้องกำกัดเข้ามา หรือส่งออก หรือส่งผ่านราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน จะมีความผิดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ และเป็นความผิดตามมาตรา 27 และ 27 ทวิของกฎหมายศุลกากรด้วย ตัวอย่างสินค้าที่มีมาตรการนำเข้า,สินค้าที่มีมาตรการส่งออก,สินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้า สามารถดูได้ที่ กรมการค้าต่างประเทศ จัดระเบียบเพื่อควบคุมการนำเข้าหรือส่งออก มีดังนี้

 

2.1 เงินตราไทยและเงินตราต่างประเทศ 
2.2 พันธุ์ยางและยางธรรมชาติ
2.3 ยาสูบ รวมถึงต้นยาสูบและใบยาเส้น
2.4 สัตว์และซากสัตว์
2.5 เครื่องวิทยุคมนาคม และส่วนแห่งเครื่องวิทยุคมนาคม
2.6 อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
2.7 วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
2.8 ยา เชื้อโรค และพิษจากสัตว์
2.9 สุรา
2.10 สินค้าประเภทอาหารที่มีความหวานเจือปน
2.11 เครื่องชั่ง ตวง วัด

GENERAL PROHIBITIONS AND RESTRICTIONS

The Thai Government controls the import and export of certain goods into/out of  Thailand. The controls either take the form of:

 • an absolute prohibition, which means that you are not allowed to import the goods in any circumstances; or
 • a restriction, where you need to have written permission in order to import the goods.

Samples  OF  Prohibited  and  Restricted  Goods

The following information broadly outlines what goods are prohibited or restricted, where you can obtain more information about the control and, in the case of restricted goods, to apply for permission to import.

1.      Prohibited Goods are goods for which either the import into or export out of Thailand are prohibited. Any person imports or exports prohibited goods is considered as committing offences and subject to penalties indicated in the relevant national legislation. In addition, such activity is also considered as an offence under Articles 27 and 27 bis of the Customs Act B.E. 2469. It is prohibited by law to bring the following items into Thailand.

 • Obscene objects/literature/pictures
 • Pornographic materials
 • Goods with Thai national flag
 • Narcotics e.g., marijuana, hemp, opium, cocaine, morphine, heroin
 • Fake currency, bonds, or coins
 • Fake Royal Seals/official seals
 • IPR infringing goods e.g. musical tape, CD, VDO, computer software, etc.
 • Counterfeit trademark goods

2.      Restricted Goods are goods of which the imports and exports are restricted by law and therefore require a permit from the related government agencies. Any person imports or exports restricted goods is considered as committing offences and subject to penalties indicated in the relevant national legislation. In addition, such activity is also subjected to the offence under Articles 27 and 27 bis of the Customs Act B.E. 2469.

The Ministry of Commerce designates classes of goods that are subject to import controls, which usually take the form of permission and licensing. Although these controls are being liberalized, at present more than 50 classes of goods require import licenses from the Ministry of Commerce. These categories are frequently changed through notifications of the Ministry of Commerce. A license to import any of the restricted items must be obtained from the Ministry of Commerce prior to importation. Application for the license must be accompanied by a supplier’s order, confirmation, invoice, and other pertinent documents.

In addition to the Act imposing the above controls, a number of goods are also subject to import controls under or other relevant agencies. These include:

•       The import of drugs, foods, and supplementary products requires prior licensing from the Food and Drug Administration, the Ministry of Health. 
•       The import or export of antiques or objects of art, whether registered or not, requires permission from the Fine Arts Department.  
•       The imports of weapons and ammunition, explosives, fireworks and real and replica firearms requires appropriate license from the Ministry of Interior. Other weapons such as electric shock devices must also be declared. Some of these items may require a permit, before importation.
•       The Cosmetic Act stipulates that for the purpose of protection of public health, any importer of controlled cosmetics must provide the name and location of the office and the place of manufacture or storage of the cosmetics, the category, or kind of cosmetics to be imported, and the major components of the cosmetics.

 • The import of wild fauna, flora, fish and other aquatic fauna requires permission from the National Park, Wildlife and Plant Conservation Department, the Department of Agriculture, or the Department of Fishery as the case may be.

 

 

 
พิธีการศุลกากร

เรือยอชต์ (yacht) article
รถยนต์/รถจักรยานยนต์ article
คลังสินค้าทัณฑ์บน : ร้านค้าปลอดอากร articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรภูเก็ต
ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทร : 0-7621-1105
โทรสาร : 0-7621-1106
อีเมล : phuketcustoms@gmail.com
เว็บไซต์ : www.phuketcustoms.net
facebook : ด่านศุลกากรภูเก็ต
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 น. - 12.00 น. , 13.00 น. - 16.30 น.