ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletประวัติด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletโครงสร้างของเรา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
bulletหน้าที่ความรับผิดชอบ
bulletนายด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletทำเนียบนายด่านฯ
bulletแผนปฏิบัติราชการ
bulletแผนที่
dot
กฎหมายและประกาศกรมศุลกากร
dot
bulletกฎหมาย
bulletประกาศกรมศุลกากร
bulletE-Forms
dot
สถิติผลการดำเนินงาน
dot
bulletเรือต่างประเทศเข้า-ออก
bulletเรือค้าชายฝั่งเข้า-ออก
bulletเรือยอชต์เข้า-ออกชั่วคราว
bulletเรือโดยสารเข้า-ออก
bulletผู้โดยสารเข้า-ออกทางเรือ
bulletไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
bulletใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก
bulletมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
bulletสินค้านำเข้า-ส่งออกสูงสุด
bulletการจับกุมและการดำเนินการกับของกลาง
bulletการจัดเก็บรายได้
dot
เว็บลิงค์
dot
bulletเครือข่ายศุลกากร
bulletหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
bulletเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletแบบสำรวจออนไลน์
bulletงบทดลองประจำเดือน




คลังสินค้าทัณฑ์บน : ร้านค้าปลอดอากร article

 

 

 

คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร

 

      คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามมาตรา 8 ทวิ (1) แห่ง พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469  มี 2 ประเภท คือ คลังสินค้าทัณฑ์บนกลาง และคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อขาย

 

 

คลังสินค้าทัณฑ์บนกลาง หมายความรวมถึง คลังสินค้าทัณฑ์บนที่ให้บริการสาธารณะสำหรับเก็บของ เพื่อนำไปแสดงและขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อขาย

 

คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อขาย หมายความรวมถึง คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรที่จัดตั้งขึ้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ หรือในเมือง สำหรับแสดงและขายของเพื่อนำออกไปนอกราชอาณาจักร หรือขายแก่ผู้ซื้อที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ไม่เกินปริมาณที่กฎหมายกำหนดให้ได้รับยกเว้นอากร ประกอบด้วย

 

 

 

คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อขาย แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

 

 

 

(ก) คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับผู้โดยสารขาเข้า หมายถึง คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อขายที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภายในห้องผู้โดยสารขาเข้า หรือสถานที่อื่นที่อธิบดีกรมศุลกากรเห็นสมควร เพื่อขายเฉพาะสุรา ซิการ์แรตส์ ซิการ์ และยาเส้น แก่ผู้ซื้อที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและไม่เกินปริมาณที่กฎหมายกำหนดให้ได้รับยกเว้นอากร

 

 

 

(ข) คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับผู้โดยสารขาออก หมายถึง คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อขายที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภายในห้องผู้โดยสารขาออก หรือสถานที่อื่นที่อธิบดีกรมศุลกากรเห็นสมควร เพื่อขายของนำเข้าจากต่างประเทศ และของภายในประเทศที่อธิบดีกรมศุลกากรให้ความเห็นชอบแก่ผู้ซื้อที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร

 

(ค) คลังสินค้าทัณฑ์บนในเมือง หมายถึง คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อขายที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งในเมือง หรือสถานที่อื่นที่อธิบดีกรมศุลกากรเห็นสมควร เพื่อขายของนำเข้าจากต่างประเทศ และของภายในประเทศที่อธิบดีกรมศุลกากรให้ความเห็นชอบ แก่ผู้ซื้อที่มีหนังสือเดินทางและหลักฐานที่แสดงว่าจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร โดยวิธีสั่งซื้อล่วงหน้า (PRE ORDER) ซึ่งผู้ซื้อจะได้รับมอบของที่สั่งซื้อ ณ จุดส่งมอบสินค้าที่กำหนดไว้ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภายในห้องผู้โดยสารขาออก หรือจัดส่งไปนอกราชอาณาจักรโดยทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนด

 

 

 




พิธีการศุลกากร

เรือยอชต์ (yacht) article
รถยนต์/รถจักรยานยนต์ article
ไปรษณีย์ต่างประเทศ article



Copyright © 2011 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรภูเก็ต
ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทร : 0-7621-1105
โทรสาร : 0-7621-1106
อีเมล : phuketcustoms@gmail.com
เว็บไซต์ : www.phuketcustoms.net
facebook : ด่านศุลกากรภูเก็ต
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 น. - 12.00 น. , 13.00 น. - 16.30 น.