ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletประวัติด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletโครงสร้างของเรา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
bulletหน้าที่ความรับผิดชอบ
bulletนายด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletทำเนียบนายด่านฯ
bulletแผนปฏิบัติราชการ
bulletแผนที่
dot
กฎหมายและประกาศกรมศุลกากร
dot
bulletกฎหมาย
bulletประกาศกรมศุลกากร
bulletE-Forms
dot
สถิติผลการดำเนินงาน
dot
bulletเรือต่างประเทศเข้า-ออก
bulletเรือค้าชายฝั่งเข้า-ออก
bulletเรือยอชต์เข้า-ออกชั่วคราว
bulletเรือโดยสารเข้า-ออก
bulletผู้โดยสารเข้า-ออกทางเรือ
bulletไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
bulletใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก
bulletมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
bulletสินค้านำเข้า-ส่งออกสูงสุด
bulletการจับกุมและการดำเนินการกับของกลาง
bulletการจัดเก็บรายได้
dot
เว็บลิงค์
dot
bulletเครือข่ายศุลกากร
bulletหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
bulletเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletแบบสำรวจออนไลน์
bulletงบทดลองประจำเดือน
หน้าที่ความรับผิดชอบ article

ด่านศุลกากรภูเก็ต มีอำนาจหน้าที่ภายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ ประมวลฯ (ข้อ ๑ ๐๑ ๐๑ ๐๓) ดังต่อไปนี้

   
- ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่นสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออก และของติดตัวผู้โดยสาร การคืนอากรที่มิใช่กรณีตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออก สินค้าถ่ายลำ สินค้าผ่านแดน และของติดตัวผู้โดยสารตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน และเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตประกอบการเสรี (เขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สืบสวนและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารต่างๆ หลังผ่านพิธีการทางศุลกากร
- ดำเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร ของกลางและของตกค้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ
- วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกซึ่งสินค้าและของติดตัวผู้โดยสาร รวมทั้งจัดทำประเมินผลพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านศุลกากรเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง 
- ประสานงาน ให้ความร่วมมือ และให้คำปรึกษาแนะนำในการอำนวยความสะดวก   ด้านการค้าชายแดน
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ (ประมวลฯ ข้อ ๑ ๐๑ ๐๑ ๐๔)

               เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง

              ด่านศุลกากรภูเก็ต รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  และจังหวัดพังงา (ประมวลฯ ข้อ ๑ ๐๑ ๐๑ ๐๔ (๑.๔๐))

 

ด่านศุลกากรภูเก็ต (ประมวลฯ ข้อ ๑ ๐๑ ๐๕ ๔๒)

          ด่านศุลกากรภูเก็ต เป็น ท่า หรือที่ สำหรับการนำเข้าหรือส่งออก หรือนำเข้าและส่งออกซึ่งของทุกประเภท รวมทั้งของส่งออกที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บน โดยที่ตั้ง เขตศุลกากร ทางอนุมัติ และด่านพรมแดน ของด่านศุลกากรภูเก็ต เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร พ..๒๕๕๓  หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง

 

 

              
เกี่ยวกับเรา

แผนที่ article
ประวัติด่านศุลกากรภูเก็ต article
วิสัยทัศน์ article
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
ประวัตินายด่านศุลกากรภูเก็ตคนที่ 50 article
แบบลงทะเบียนการผ่านพิธีการศุลกากร
นายด่านศุลกากรภูเก็ต article
ทำเนียบนายด่านฯ article
แบบสำรวจออนไลน์
แผนปฏิบัติราชการ
เครือข่ายศุลกากร article
linkCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรภูเก็ต
ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทร : 0-7621-1105
โทรสาร : 0-7621-1106
อีเมล : phuketcustoms@gmail.com
เว็บไซต์ : www.phuketcustoms.net
facebook : ด่านศุลกากรภูเก็ต
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 น. - 12.00 น. , 13.00 น. - 16.30 น.