เรือยอชต์ (yacht)

พิธีการการนำเรือยอชต์เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกรมศุลกากร ได้ออกประกาศกรมศุลกากร ที่ 209/2557 เรื่อง พิธีการศุลกากรสำหรับเรือสำราญและกีฬา ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2557 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการรายงานเรือเข้า – ออกนอกราชอาณาจักร และการปฏิบัติพิธีการนำเรือเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อใช้สิทธิยกเว้นค่าภาษีอากร 

ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมเรือยอชต์จังหวัดภูเก็ต (Phuket Yacht Control Center : PYCC)ณ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง มีสำนักงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย หน่วยงานศุลกากร หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง  หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5  และหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.) ไว้ให้บริการในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน (One Stop Service) พร้อมทั้งได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้นายเรือ เจ้าของเรือหรือผู้ที่รับมอบอำนาจสามารถบันทึกและส่งข้อมูลได้ก่อนเรือเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักร ผ่าน Internet : URL http://yacht Phuket.go.th หรือจะบันทึกข้อมูล ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ศูนย์ควบคุมเรือยอชต์จังหวัดภูเก็ต ก็ได้ โดยข้อมูลที่ส่งเข้ามาในระบบสามารถเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การบริหารจัดการจุดตรวจเข้า-ออก เรือยอชต์ระบบบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2557และตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ให้เรือต่างประเทศ ติดตั้งระบบสำแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติ (Automatic Identification System, AIS) ลงวันที่ 2 กันยายน 2557

นอกจากนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้เกิดความชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ด่านศุลกากรภูเก็ต ยังได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติพิธีการเรือสำราญและกีฬาไว้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติตามที่ปรากฏใน Web-Site :www.phuketcustoms.netหัวข้อพิธีการศุลกากร เรือยอชต์ (yacht)

ขั้นตอนและข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเรือยอชต์เข้ามาเป็นการชั่วคราว

1. เรือยอชต์ ที่ใช้เพื่อความสำราญหรือเกมกีฬา จัดเข้าประเภทพิกัด ที่ 89.03 การนำเข้ามาในราชอาณาจักรจะได้รับการยกเว้นอากรศุลกากรตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 16 มกราคม 2555ยกเว้นภาษีสรรพสามิตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 70) ลงวันที่13 กุมภาพันธ์ 2547 จะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481ประกอบกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 92/2557 เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ในอัตราร้อยละ 6.3 และตามมาตรา 12 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.2497 ในอัตราร้อยละ 1 ใน 9 ของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งหมดเป็นร้อยละ 7

 2. นายเรือ เจ้าของเรือหรือผู้รับมอบอำนาจที่นำเรือยอชต์เข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรภูเก็ต จะต้องมารายงานเรือเข้า (ใบแนบ 1) ณ ศูนย์ควบคุมเรือยอชต์จังหวัดภูเก็ต ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันเรือเข้าตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 และปฏิบัติพิธีการจัดทำใบขนสินค้าพิเศษนำเรือยอชต์เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว พร้อมทำสัญญาประกันทัณฑ์บนและค้ำประกันตนเองว่าจะนำกลับออกไปนอกราชอาณาจักรภายในไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันนำเข้า ตามภาค 4 ประเภท 3 (ค) แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ประกอบกับมาตรา 81 (2) (ค) แห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481เพื่อยกเว้นค่าภาษีอากร
หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วจะมอบใบรายงานเรือเข้า(ใบแนบ 1) และใบขนสินค้าพิเศษ ให้นายเรือ เจ้าของเรือหรือผู้รับมอบอำนาจเก็บไว้เป็นหลักฐานติดไว้กับเรือสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวหรือนำไปจอดที่มารีน่าต่างๆ ในราชอาณาจักร

3. กรณีที่นายเรือ เจ้าของเรือหรือผู้รับมอบอำนาจ มีความประสงค์จะต่อสัญญาประกัน ก่อนหมดอายุสัญญาประกัน สามารถยื่นคำร้องฯพร้อมเหตุผลความจำเป็นได้ที่ด่านศุลกากรภูเก็ต หรือด่านศุลกากรอื่นในราชอาณาจักรที่เรืออยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อธิบดีกรมศุลกากรมอบอำนาจให้หัวหน้าฝ่ายที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุญาตให้ต่ออายุสัญญาประกันได้ตามที่ร้องขอแต่ครั้งละไม่เกิน ๖ เดือนโดยมีระยะเวลานำเข้าทั้งสิ้นไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่นำเข้า
 เมื่อมีความจำเป็นไม่สามารถเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรได้อีก ก็สามารถมายื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาประกัน ก่อนสัญญาฯ หมดอายุ พร้อมแสดงหลักฐานเหตุผลตามความจำเป็นเช่น อยู่ระหว่างการซ่อมแซม เกิดมรสุม เป็นต้น อธิบดีกรมศุลกากรมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร หรือนายด่านศุลกากร หรือเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากร ชำนาญการพิเศษผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุญาต สำหรับกรณีนำเข้าเกินกว่า ๑ ปีนับแต่วันนำเข้า แต่การพิจารณาอนุญาตให้ต่อสัญญาให้กระทำได้ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น

4. เมื่อนายเรือ เจ้าของเรือหรือผู้รับมอบอำนาจมีความประสงค์จะนำเรือเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ทางด่านศุลกากรภูเก็ต จะต้องไปรายงานเรือออก (ใบแนบ 6) ตามมาตรา 49 แห่ง พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 ณ ศูนย์ควบคุมเรือยอชต์จังหวัดภูเก็ต ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง หรือที่ด่านศุลกากรอื่นในราชอาณาจักรที่เรืออยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อผ่านการตรวจปล่อยแล้วเจ้าหน้าที่จะมอบใบปล่อยเรือออก (ใบแนบ 7) ไว้เป็นหลักฐาน

1. คู่มือการปฏิบัติพิธีการเรือสำราญและกีฬา คลิกที่นี่
2. พิกัดอัตราศุลกากร ภาค 2 พิกัดอัตราศุลกากรขาเข้า (Customs Tariff of Thailand Part 2 Import Tariff) คลิกที่นี่
3. ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 70) ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 คลิกที่นี่
4. มาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481 คลิกที่นี่
5. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 92/2557 เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 คลิกที่นี่
6. มาตรา 12 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.2497 คลิกที่นี่
7. มาตรา 38 แห่ง พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469(Section 38 CUSTOMS ACT, B.E.2469) คลิกที่นี่
8. มาตรา 49 แห่ง พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469(Section 49 CUSTOMS ACT, B.E.2469) คลิกที่นี่
9. ภาค 4 ประเภท 3 (ค) แห่ง พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (PART IV ITEM 3 (C) THE CUSTOMS TARIFF DECREE B.E. 2530) คลิกที่นี่
10. มาตรา 81 (2) (ค) แห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481 คลิกที่นี่
11.ประกาศกรมศุลกากรที่ 209/2557 เรื่อง พิธีการศุลกากรสำหรับเรือสำราญและกีฬา ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2557 คลิกที่นี่
12.Customs Announcement NO.209/2557 Subject: Customs procedures for yacht/sports boats and fishing boatsAnnounced on 27th October B.E.2557 คลิกที่นี่
13. ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.2556 ข้อ 1 05 01 04 คลิกที่นี่
14. ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การบริหารจัดการจุดตรวจเข้า-ออก เรือยอชต์ระบบบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2557 คลิกที่นี่
15. Announcement of Phuket Province Subject: Phuket’s One-stop service Yacht Checkpoint and Control Center Announced on 16 June B.E.2557 คลิกที่นี่
16. ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ให้เรือต่างประเทศ ติดตั้งระบบสำแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติ (Automatic Identification System, AIS) ลงวันที่ 2 กันยายน 2557 คลิกที่นี่
17. Phuket Province Announcement Subject: All foreign boats to install the Automatic Identification System AIS Announcement made on September 2, 2014 คลิกที่นี่
 18. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยกเว้นอากรสำหรับของตามภาค 4 ประเภทที่ 7 คลิกที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เกี่ยวกับเรา

ประวัติด่านศุลกากรภูเก็ต
โครงสร้างของเรา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ประวัตินายด่าน
ทำเนียบนายด่าน
แผนปฏิบัติราชการ
แผนที่

หางานภูเก็ต

กฎหมายและประกาศกรมศุลกากร

กฎหมาย
ประกาศกรมศุลกากร
E-Forms

สถิติผลการดำเนินงาน

เรือต่างประเทศเข้า-ออก
เรือค้าชายฝั่งเข้า-ออก
เรือยอชต์เข้า-ออก
เรือโดยสารเข้า-ออก
ผู้โดยสารเข้า-ออกทางเรือ
การนำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
จำนวนใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก
มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
สินค้านำเข้า-ส่งออกสูงสุด
การจับกุมและการดำเนินการกับของกลาง
การจัดเก็บรายได้

เว็บลิงค์

เครือข่ายศุลกากร
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ