Blog

เรือยอชต์ (yacht)

พิธีการการนำเรือยอชต์เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกรมศุลกากร ได้ออกประกาศกรมศุลกากร ที่ 209/2557 เรื่อง พิธีการศุลกากรสำหรับเรือสำราญและกีฬา ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2557 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการรายงานเรือเข้า – ออกนอกราชอาณาจักร และการปฏิบัติพิธีการนำเรือเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อใช้สิทธิยกเว้นค่าภาษีอากร  ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมเรือยอชต์จังหวัดภูเก็ต (Phuket Yacht Control Center : PYCC)ณ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง มีสำนักงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย หน่วยงานศุลกากร หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง  หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานเจ้าท่าภูมิภาคที่…

เกี่ยวกับเรา

ประวัติด่านศุลกากรภูเก็ต
โครงสร้างของเรา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ประวัตินายด่าน
ทำเนียบนายด่าน
แผนปฏิบัติราชการ
แผนที่

หางานภูเก็ต

กฎหมายและประกาศกรมศุลกากร

กฎหมาย
ประกาศกรมศุลกากร
E-Forms

สถิติผลการดำเนินงาน

เรือต่างประเทศเข้า-ออก
เรือค้าชายฝั่งเข้า-ออก
เรือยอชต์เข้า-ออก
เรือโดยสารเข้า-ออก
ผู้โดยสารเข้า-ออกทางเรือ
การนำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
จำนวนใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก
มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
สินค้านำเข้า-ส่งออกสูงสุด
การจับกุมและการดำเนินการกับของกลาง
การจัดเก็บรายได้

เว็บลิงค์

เครือข่ายศุลกากร
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ